شماره پشتیبانی : 09371713466
NOD32
مزایای خرید از یاس آپدیت برای شما چیه؟
قیمت شرط مقایسه نیست کیفیت را مقایسه کنید

تلگرام:telegram.me/omid0542

  • اسلایدر
  • اسلایدر
  • اسلایدر
  • اسلایدر
  • اسلایدر
  • اسلایدر
2500 تومان
1
ماهه
تک کابره یک ماهه
3500 تومان
2
ماهه
تک کاربره دوماهه
4500 تومان
3
ماهه
تک کاربره سه ماهه
7500 تومان
6
ماهه
تک کاربره شش ماهه
5 هزارتومان
3
ماهه
سرویس دو کابره سه ماهه
8 هزارتومان
6
ماهه
سرویس دوکاربره شش ماهه
10 هزارتومان
9
ماهه
سرویس تک کاربره نه ماهه
15 هزارتومان
1
ساله
سرویس تک کاربره یک ساله